Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vychází z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele (soukromé osoby) se řídí Občanským zákoníkem.

Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Tato práva tedy nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (práva platí pro soukromé osoby, nikoli firmy s IČ). V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. V tomto případě se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Vrátit je monžé pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání. Záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku.

Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem

Obchodní podmínky mohou být upraveny smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem).

Závaznost objednávek

Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes internetový obchod, je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka obsahuje název zboží, cenu s DPH a Vámi zadané údaje. Cena zboží neobsahuje náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou stanoveny v odstavci "Náklady za dopravu".

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávajcí si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství). V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující má na základě uzavřené kupní smlouvy na dálku (např. přes internetový obchod) dle zákona o ochraně spotřebitele č.367/2000 Sb., právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží však musí být odesláno v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání), doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní, bez známek užívání a nepoškozené s originálem dokladu o koupi. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka předem dohodnutým způsobem. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupti (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží - dodavatel již nemá zboží na skladě nebo výrazně změnil cenu). V případě stornování objednávky kupujícím je kupující povinen uhradit vzniklou škodu (pokud bylo již zboží zasláno, tak výlohy spojené s dodáním (náklady na dopravu) a pokud bylo zboží dle požadavků přizpůsobeno nebo přímo na míru objednáno, tak vzniklou škodu v plném rozsahu).

Dodací lhůty

Expedice a dostupnost zboží je uvedená u každého produktu

Záruční doba a záruka

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku. Záruční doba dle Občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby, tj. všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky - např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u slotitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrovek uveden do provozu předepsaným způsobem.

Záruka se nevztahuje na běžné opetřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad: účtenka nebo faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci).

Zánik záruky

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí - veškeré zásilky odesíláme pojištěné)

- mechanickým poškozením

- neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním

- použitím, kteřé je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití

- používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci

- poškozením vnějšími vlivy nebo živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením

- porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)

- zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Abychom Vám mohli nabídnout naše všechny služby, potřebujeme evidovat některé Vaše údaje. S Vašimi daty zacházíme jako s důvernými informacemi a chráníme je před zneužitím. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Výjimku tvoří pouze veřejný dopravce, kterému je na objednávce přepravy předáváno nezbytně nutné množství údajů sloužících pro bezproblémové dodání zboží.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech (za zde uvedených podmínek). Registrací v rámci internetového obchodu automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem, poštou, telefonicky nebo jiným způsobem. Pokud si nebudete přát získávat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit a my Vás z této databáze odstraníme.